Jingcheng ZHONG, Zhijie MA, Zhixin CHAI, Hui WANG, Chengfu ZHANG, Qiumei JI, Jinwei XIN. Whole Genome Sequencing of the Dzo: Genetic Implications for High Altitude Adaptation, Sterility, and Milk and Meat Production. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (6): 835-844, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20022