ZUTIC J, RADOSAVLJEVIC V, RADANOVIC O, IVETIC V, PAVLOVIC I, ZUTIC M. A Case Report: Isolation of Alysiella filiformis from Pig"s Lungs. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (4): 721-723, 2013. DOI: 10.9775/kvfd.2013.8648