Jinhe KANG, Tan YANG, Zhaoliang WU, Jing YANG, Min XIONG, Zhiliang TAN, Zhihong SUN, Wenjun XIAO. Effect of Grape Seed Extract on the Oxidative and Proliferative Status of Porcine Intestinal Epithelial Cells. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (4): 511-517, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19457