Huan ZHANG, Shengnan SONG, Benben WANG, Yali JIANG, Wenxing WU, Fei GUO, Yang LIU, Qian WANG, Junbo ZHANG, Hui ZHANG, Jinliang SHENG, Yuanzhi WANG, Chuangfu CHEN. Brucella melitensis Isolated from Aborted Cow and Sheep Fetuses in Northwest of China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (2): 307-310, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18881